Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LESPRAKTIJK ‘PIANISTIQUE’

1.De pianolessen
Aanname bij ‘Pianistique’ geschiedt uitsluitend na proefspel door de leerling. Hierbij wordt
gekeken naar capaciteiten van de leerling en de plaatsingsmogelijkheid. De pianolessen vinden een maal per twee weken plaats te Ugchelen of Beekbergen op een van te voren afgesproken tijdstip. Er zijn tenminste 17 en ten hoogste 19 lessen per jaar van 60 minuten. Een leerling schrijft zich in voor een heel cursusjaar. Dit jaar loopt van 1 Sept. tot en met 30 Juni.
Het lesgeld bedraagt incl. BTW €700,- per cursusjaar. ‘Pianistique’ behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen per 1 Jan. of per 1 Sept. van het desbetreffende cursusjaar. De leerling wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien er voor het gehele cursusjaar vooruit is betaald, vinden er geen wijzigingen plaats voor het desbetreffende jaar. De maanden Juli en Augustus wordt er geen les gegeven en is geen lesgeld verschuldigd.

Indien de leerling te laat op de les verschijnt kan de eindtijd van de les niet worden opgeschoven. Indien de voorafgaande les uitloopt en de leerling dus later kan beginnen aan de les zal de eindtijd van de les wel worden opgeschoven. Boeken en andere leermiddelen zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. De leerling dient lesmateriaal zelf aan te schaffen of te bestellen bij de docent.
De lessen bij ‘Pianistique’ worden gegeven op een prachtige ‘Steinway&Sons’ vleugel. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij tenminste in het bezit is van een goed gestemde piano of een goede digitale piano om thuis te kunnen oefenen. Indien de leerling nog niet in het bezit is van een piano kan ‘Pianistique’ desgewenst bemiddelen en adviseren in de aanschaf.

2. Vakanties
De vakantietijden buiten de maanden Juli en Augustus worden geregeld overeenkomstig die van het
voortgezet onderwijs.

3.Verzuim van leerling
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik van een met hem afgesproken lesuur
maakt, is niettemin betaling verschuldigd. Indien mogelijk zal alleen bij tijdige afmelding (meer dan
24 uur voor aanvang van de les) getracht worden de les nog dezelfde week in te halen. Indien dit
niet mogelijk is komt de les te vervallen. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte kan bij
voortduring van die ziekte na een maand worden volstaan met betaling van de helft van het lesgeld.
Bij voortduring van ziekte langer dan twee maanden is geen lesgeld meer verschuldigd. Indien de
leerling voor een heel jaar het lesgeld heeft voldaan, is het mogelijk restitutie te verkrijgen van het
resterende lesgeld na overleg van een medische verklaring.

4.Ziekte of verhindering van docent
Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen en wordt normaal doorbetaald. Mocht de docent
langer dan een maand ziek blijven, dan is voor de verdere duur van de ziekte geen lesgeld meer
verschuldigd. Bij verhindering van de docent ivm concerten, uitvoeringen of anderszins blijft het
recht op de les staan en wordt deze in overleg met de leerling op een ander tijdstip ingehaald.
Tevens is het mogelijk dat de lessen incidenteel overgenomen worden door een gediplomeerd
collega. In dit geval wordt de leerling hiervan van te voren op de hoogte gesteld.

5. Opzegging
Opzegging van de pianolessen door de leerling dient schriftelijk per brief of mail te geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden uitgaande van twee maanden na de maand
van opzegging. Indien er voor een heel jaar betaald is vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
Docent behoudt zich het recht voor om ten alle tijde tijdens het lopend cursusjaar de lessen te
kunnen beeindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor de docent besluit te stoppen
met het geven van muzieklessen aan de leerling. Mocht de leerling voor een heel jaar vooruit
hebben betaald, vindt er restitutie plaats over de resterende lessen.

6. Voorbereiding vakopleiding
Leerlingen die zich willen voorbereiden op de vakopleiding aan een van de Nederlandse
Conservatoria kunnen bij ‘Pianistique’ een aangepast lesprogramma krijgen waarbij zij grondig
voorbereidt worden op het toelatingsexamen. Docenten bij ‘Pianistique’ staan met beide benen “in
het vak” en zijn op de hoogte van de toelatingseisen van de diverse conservatoria. ‘Pianistique’ is
echter nimmer aansprakelijk bij het eventueel niet slagen voor dit toelatingsexamen.

7. Persoonsgegevens leerlingen
Alle persoonlijke gegevens van leerlingen die staan ingeschreven bij ‘Pianistique’ worden
vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt ten behoeve van de lespraktijk.

K.v.K nr 01143825